Necklaces Necklaces Necklaces Necklaces Necklaces Necklaces Necklaces Necklaces Necklaces Necklaces Necklaces Necklaces Necklaces Necklaces Necklaces Necklaces Necklaces Necklaces Necklaces Necklaces

Daphne

£115

Last Few Remaining •
Daphne

£99

Last Few Remaining •
Shay

£99

Eden

£145

Eden

£135

Maya

£155

Maya

£145

Willow

£145

Kaia

£135

Kaia

£125

Reem

£119

Reem

£99

Last Few Remaining •
Elena

£135

Sold Out
Noor

£129

Sold Out
Soraya

£115

Sold Out
Shirine

£89

Sold Out
Shirine

£75